Hệ thống VRV IV Một chiều lạnh và Hai chiều lạnh/sưởi, 6-60HP