Loại đặt sàn, dấu trần nối ống gió Chỉ làm lạnh, môi chất R-22